THE TAIL

The Tail
by Zachary Karabashliev

Adapted for Stage and Directed by Javor Gardev
Stage and Costume Design by 
Svila Velichkova & Vanina Tsandeva
Music by Kalin Nikolov
Vocals by Mila Mihova

Cast:
Vladimir Karamazov
Nadia Keranova
Mihail Bilalov
Ekaterina Stoyanova
Borisa Sarafova
Krassimira Kuzmanova-Cochran
Adrian Filipov
Anthony Penev
Diana Handzhieva
Alexander Kanev
Ovanes Torossian
Asen Dankov

Opening night: May 22, 2021

Photography & Video Trailer by Stefan N. Shterev
Graphic Design by Damyan Damyanov

Pleven Drama & Puppet Theatre Production