SLEUTH

Sleuth
by Anthony Shaffer

Directed by Javor Gardev
Stage Adaptation by Mikhail Durnenkov
Set Design by Yekaterina Dzhagarova
Costume design by Galya Solodovnikova
Lighting design by Anna Tretyakova

Starring: Viktor Verzhbitsky, Alexander Novin & Alexander Doppler

Produced by The Theatre Of Nations, Moscow, Russian Federation

Opening night: May 10, 2018

Photos by Ira Polyarnaya