PENTHESILEA

International Theatrical Workshop
Schloss Trebnitz – Brandenburg, Germany, 2002

Penthesilea
by Heinrich von Kleist

Cast
Anastassia Lyutova, Maria Popova, Nikola Mutafov, Vezhen Velchovski, Mladen Alexiev, Kalin Nikolov

Photos by Stanka Tsonkova-Usha